Barvení Bubovického potoka

Český kras

Evžen Janoušek

20.4.2021

V úterý 20.4.2021 bylo provedeno se spolupráci Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy a Správy CHKO Český kras za výrazné pomoci členů 1-05 Geospeleos nalití stopovače fluorescein do ztrátového úseku Bubovického potoka pod Bubovicemi. Účelem stopovací zkoušky je určit, kam ztrácející se voda Bubovického potoka proudí. Sledování se provádí pomocí lapačů s aktivním uhlím, vzorky vody se odebírají v Bubovických vodopádech, na prameni Sv. Jan pod Skalou, vrtu u Berounky a na dalších pramenech a tocích v okolí. V Českém krasu na rozdíl od Moravského krasu dosud nejsou směry podzemní vody ověřeny stopovacími zkouškami a tak až na výjimky (prokázané proudění mezi ponorem Arnika a prameny v Sv. Janu pod Skalou) není známo kam a jak rychle voda v krasovém prostředí proudí.

Text Jiří Bruthans

 


Ondra Jäger umísťuje lapač s aktivním uhlím do toku Kačáku.
foto Evžen Janoušek - 20.4.2021
 

Další lapač s aktivním uhlím byl umístěn ve svatojánském vývěru
foto Evžen Janoušek - 20.4.2021
 

Jiří Bruthans ukazuje množství fluorescentu , ze kterého se připraví barvící roztok.
foto Evžen Janoušek - 20.4.2021
 

Červený prášek mění barvu a Jiří je spokojený.
foto Evžen Janoušek - 20.4.2021
 

Ondra Jäger pomáhá Jiřímu naředit roztok.
foto Evžen Janoušek - 20.4.2021
 

První vylití barvícího roztoku do potoka pod Bubovicemi blízko mokřadu.
foto Evžen Janoušek - 20.4.2021
 

Roztok jasně ukazuje, kam voda proudí.
foto Evžen Janoušek - 20.4.2021
 

Další část roztoku Jiří vylil do mokřadu, pod kterým se voda ztrácí v podzemí.
foto Evžen Janoušek - 20.4.2021
 

V tůňce je krásně vidět proudění vody.
foto Evžen Janoušek - 20.4.2021
 

Proudění vody v tůni
foto Evžen Janoušek - 20.4.2021